Druh a rozsah ohrožení


Povodně

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni v Boršicích dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku zvednutí vody v kanalizaci, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uložených ve sklepech, okolních domů a k zatopení komunikací. Při kulminacích Q100 a vyšších může dojít rovněž k uzavření mostů pro dopravu a pro zásobování a evakuaci nutnosti volit náhradní trasy.


Přirozená povodeň

Vzhledem k převládající povaze povodní - přirozených povodní z déletrvajících srážek nad oblastí Chřibů – na toku Dlouhé řeky a Medlovického potoka, lze povodeň předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ – konkrétně předpověď srážek, aktuální radarová data – www.chmi.cz. S ohledem na pravděpodobné postupové a doběhové doby - povodeň rychlejším nárůstem výšky hladin i déletrvajících zvýšených průtoků - vývoj povodňové situace nelze předvídat. Proto je potřebné činit potřebná opatření na úrovni obce, v co nejrychlejším čase, zejména varováním obyvatel obce - lidé  ať se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrázování protipovodňovými prostředky - pytli s pískem, zábranami apod.

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek - se může objevit zejména v letních měsících - a považuje se za výrazné ohrožení obce povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Ochrana před povodněmi – přívalové povodně – INDIKÁTOR PŘÍVALOVÝCH POVODNÍ (FLASH FLOOD GUIDANCE) ČHMÚ, p.o.

Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích mohou spadnout srážky v řádech desítek mm za krátký čas a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za hodinu.


Ohrožení obce povodní

Medlovický potok - Boršice hydrologické pořadí 4-13-02-022

Při nastoupání Dlouhé řeky - voda se zpětným vzdutím do Medlovického potoka tlačí a zaplavuje komunikaci a postihuje průmyslové objekty.

Dlouhá řeka  je na katastru obce dobře zmapovaná. Od pramene v Chřibech protéká  přes rekreační oblast Buchlovice – Smraďavka, kde má spíše pomalejší charakter, a kde je tok většinou neudržovaný. V obci Boršice přibírá pravostranný Medlovický potok. Rizikem je souběh povodně na Dlouhé řece a na Medlovickém potoce. Dále průsaky do sklepů a garáží, a protržení nebo přetečení hráze VN Sovín

Pro včasnou informovanost jsou pro obec Boršice je důležité sledovat:

  • Srážkoměrná stanice – SR Újezdec – Medlovický potok
  • Hlásný profil kat. C - HP C9 BO - Boršice

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Nebezpečný chod ledů – Ledová zácpa nastává při zastavení ledu na dolním toku vlivem oteplení na horní části toku nebo nakupení ledu v daných místech. Ledové kry zaplní koryto a narážejí nebo se hromadí na pylonech mostů a lávek. Při překročení kapacity koryta způsobené nápěchy ledových ker se voda rychle dostává mimo koryto a mohou vznikat škody.

Ochrana před povodněmi - ledové jevy – ZIMNÍ ZPRAVODAJSTVÍ PMO, s.p.

  • Silniční most II/422-004 – Dlouhá řeka - 14,014 ř.km
  • Silniční most II/4273–3  – Dlouhá řeka - 13,370 ř.km  - v blízkosti mostu je plynovod.
  • Polní lávka – 12,821 ř.km  u objektu ev. č. 80 – kumulace ledových ker a následné rozlivy ohrožují zástavbu v okolí.

Sesuvy půdy hrozí na územní Boršice. Jedná se o příkré svahy nad obytnými místy. Jedná se zejména o oblasti: Šibenice, Nad Cihelnou, Pod Chrastím a Pod Starými Horami a Trávníky.  Sesuv půdy způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky nebo ohrožuje přímo pozemky a zahrádky u nemovitostí samotné.


Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená:

  • protržením přehradní hráze vodní nádrže,
  • poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
  • urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt.

Vodní nádrž Sovín

Na Dlouhé řece nad Boršicemi, je ohrožující vodní nádrž Sovín, která by při poruše zcela ohrozila obytné části  obce Boršice. Právě proto je důležité sledovat odtokové stavy z VN Sovín hlídkovou službou.


Vodní nádrž Halda

Na Dlouhé řece v jižní části obce. Při vylití může ohrozit komunikace a průmyslové a potravinářské objekty v obci.