POVODŇOVÝ PLÁN OBCE BORŠICE (u Buchlovic) 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Boršice IDdPP:10726 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Boršice podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uherské Hradiště. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Boršice a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a webové aplikaci na bo.povodnoveplany.cz                                                                                                                                               

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Dlouhá řeka
  • Medlovický potok

HP C9 BO

Dlouhá řeka - 13,839 ř.km

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PMO51790/20cc-219/Pr
ze dne 18. 11. 2013

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Moravy, Vsetín

Č. j.: LCR957/004703 ze dne 18. 11. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného
povodňového orgánu:


Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad

Č. j.: MUUH-OŽP/91289/2013/SchE ze dne 04. 12. 2013
Osoba zodpovědná za GDPR:
Bc. Jarmila Sládková, tel: 774 950 005, mail: jarmila-sladkova@sms-sluzby.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 05.2023
organizační část 05.2023
grafická část 07.2022
přílohy 07.2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05.2023
offline verze 07.2020
digitalizovaná verze 05.2023
databáze POVIS 07.2022

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.