A) Přehled inundačních území


Centrální evidence záplavových území je vedena ve VÚV TGM Praha jako součást geografické databáze DIBAVOD a Hydroekologického informačního systému HEIS. Stanovování záplavových území a obsah jejich evidence se řídí vyhláškami 236/2002 Sb. a 391/2004 Sb. Jednotlivá záplavová území na toku vyhlašuje příslušný vodoprávní úřad na základě podkladů dodaných správci toku.

Záplavové území zpracovává Správce toku, který je předává vodoprávnímu úřadu, který je pak následně stanovuje.


Dlouhá řeka

Za inundační - volně k rozlivům určené - lze považovat celé nezastavěné území toku Dlouhé řeky údolím Dlouhé řeky v Chřibech nad VN Sovín. Dále pak území za obcí Nedakonice v lužním lese až po pravý vtok do řeky Moravy nad Uherským Ostrohem.