Dlouhá řeka


Délka toku                         25,8 km

Plocha povodí celkem       58,431 km²

Průměrný průtok                0,15 m³/s       

Pramen                              1,5 km jižně od obce Staré Hutě  (435 m n. m.)

Ústí                                     řeka Morava (Česká republika) ve výšce 175,0 m n.m. u Uherského Ostrohu

Hydrologické pořadí            4-13-02-0230  Dlouhá řeka od soutoku s Medlovickým potokem po ústí do Moravy (plocha povodí nad Boršicemi 11,813 km2 )


Průběh toku Dlouhá řeka

Dlouhá řeka je významný vodní tok. Pramení v Chřibech mezi kopci Vlčák a Holý jižně od Starých Hutí ve výšce 435 m n. m. a ústí zprava do Moravy za Nedakonicemi u Uherského Ostrohu ve výšce 175 m n. m.. Průměrný sklon toku je 14 ‰.

V horní části povodí je zastoupena zejména lesní půda, úsek středního toku je charakteristický střídáním orné půdy s loukami a pastvinami, povodí dolního toku tvoří orná půda. V povodí Dlouhé řeky jsou sklony svahů převážně do 15°.

Dlouhá řeka teče jihovýchodním směrem kolem Buchlovic přes obce Boršice a Nedakonice. Ústí do ní několik potoků, z větších je to pravostranný Medlovický potok, v obci Boršice, a levostranný Buchlovický potok. Na střední části toku nad obcí Boršice je vybudována vodní nádrž SOVÍN. V obci protéká obytnými zastavěnými pozemky. V dolní části toku od Nedakonic po ústí do Moravy řeka protéká lužním lesem. Je pravostranným přítokem Moravy, resp. je zaústěna do slepého ramene Oblůčí, ze kterého vytéká jako Morávka a ústí do odlehčovacího ramene Moravy u Uh. Ostrohu.


Přítoky

  1. Levostranné           -           Buchlovický potok
  2. Pravostranné          -           Medlovický potok

Medlovický potok

Hydrologické pořadí       4-13-02-0220

Potok pramení na hranici katastrů obcí Újezdec / Medlovice. Protéká podél komunikace II/422 přes Stříbrnice a v obci Boršice ústí do Dlouhé řeky. Čidlo HP C9 BO je umístěno těsně za soutokem obou toků, a zachycuje tedy výstrahy způsobené vysokým stavem vod jak z Dlouhé řeky tak z Medlovického potoka.


Vodní toky v katastru obce Boršice - mapa