Způsob vyhlašování SPA


Oznámení o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na vodních tocích ve sledovaných profilech – vodoměrných stanicích provádí PK Boršice na základě údajů - telefonicky, el. poštou na  obce s rozšířenou působností, Zlínský kraj a KOPIS HZS. Z ORP Uh. Hradiště je informace o dosažení SPA předáváno na PK obce Boršice.


1. SPA - Stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se)

 • při dosažení výšky hladiny rysky 1. SPA na vodních tocích, při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí - opětovným snížením hladiny pod tuto úroveň
 • při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Uherské Hradiště
  • HZS ÚO Uherské Hradiště nebo Zlínského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků
  • občanů

2. SPA - Stav pohotovosti se vyhlašuje

 • při dosažení výšky hladiny rysky 2. SPA na vodních tocích nebo v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a hrozí zaplavování území mimo koryto toku
 • při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku
 • při překročení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Uherské Hradiště
  • HZS ÚO Uherské Hradiště nebo Zlínského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

3. SPA - Stav ohrožení se vyhlašuje

 • při dosažení výšky hladiny rysky 3. SPA na vodních tocích nebo při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku
 • při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku
 • při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Uherské Hradiště
  • HZS ÚO Uherské Hradiště nebo Zlínského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

2. SPA a 3. SPA - vyhlašuje starosta (předseda PK) v součinnosti se členy PK a HZS Uherské Hradiště a HZS Zlínského kraje na základě zjištění dosažení limitů stoupajících hladin na tocích Dlouhá řeka a Medlovický potok pomocí sirény a hlášení městským rozhlasem o vyhlášení stavu pohotovosti/nebezpečí. Současně zapíše datum a čas vyhlášení 2. SPA a následně 3. SPA do povodňové knihy. Současně informuje o vyhlášení těchto stavů HZS Zlínského kraje a příslušné nadřízené povodňové orgány - PK ORP Uherské Hradiště a KPK Zlínského kraje.


Vyhlašování a odvolávání SPA na území obce zajišťuje PK prostřednictvím obecního rozhlasu nebo megafonů (SDH Boršice), příp. zveřejněním písemné zprávy na úřední desce a informačních deskách.


OPIS HZS Zlínského kraje

Tel: 950 670 222, 950 670 299

HZS ÚO Uherské Hradiště

Ing. Jaroslav Křeháček

Tel: 950 675 302 (724 178 114)